St. Thomas the Apostle School, 306 W. jourdan Street, Newton, IL 62448